Tìm kiếm      Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
WELCOME TO HUNG VUONG NOTARY

   Giới thiệu chung

   Nhân sự

   Thư viện ảnh

   Sơ đồ trụ sở

   n bản pháp luật

   Luật - Pháp lệnh

   Nghị định

   Quyết định

   Thông tư

   Chỉ thị

   Công văn

   Hỗ trợ khách hàng

   VBPL Công chứng

   Bảng giá đất

   Tư vấn trực tuyến

      Tư vấn công chứng

     

      Nhận hồ sơ trực tuyến

       

               Tìm kiếm nhanh

    

Số người online

                        online

Lượt truy cập

 

Luật - Pháp lệnh

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

04/2007/ QH12

21/11/2007

Luật số 04/2007/QH12 về việc thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành

Download

82/2006/ QH 11

29/11/2006

Luật số 82/2006/QH11 về công chứng do Quốc Hội ban hành

Download

63/2006/ QH11

29/06/2006

Luật số 63/2006/QH11 về kinh doanh bất động sản do Quốc hội ban hành

Download

56/2005/ QH11

29/11/2005

Luật số 56/2005/QH11 về nhà ở do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Download

13/2003/ QH11

26/11/2003

Luật số 13/2003/QH11 về Đất đai do Quốc hội ban hành

Download

Nghị định

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

02/2008/ NĐ-CP

04/01/2008

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Chính phủ ban hành

Download

153/2007/ NĐ-CP

15/10/2007

 

Download

107/2007/ NĐ-CP

25/06/2007

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP về cư­ trú do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của luật cư­ trú.

Download

79/2007/ NĐ-CP

16/08/2007

Nghị định Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Download

NĐ 90/2006/ NĐ-CP

06/09/2006

 

Download

NĐ 90/2006/ NĐ-CP

06/09/2006

 

Download

163/2006/ NĐ-CP

29/12/2006

NĐ 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Download

158/2005/ NĐ-CP

27/12/2005

NĐ 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

Download

181/2004/ NĐ-CP

29/10/2004

 

Download

84/2007/ NĐ-CP 

25/5/2007

 

Download

Quyết định

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

01/2008/ QĐ-BTP

20/02/2008

Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

Download

QĐ 158/2002/ QĐ-UB

 

 

Download

Thông tư

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

161/2009/ TT-BTC  

12/08/2009

 

Download

91/2008/ TTLT- BTC-BTP

17/10/2008

Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Download

03/2008/ TT-BTP

25/08/2008 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Download

06/2007/ TT-BCA-C11

01/07/2007  

Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 về Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Download

Chỉ thị

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

Công văn

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

3744/BTP-HCTP  

04/09/2007

Công văn 3744/BTP-HCTP về công chứng giao dịch bảo đảm

Download

VBPL Công chứng

Số hiệu

Ngày ban hành

Tóm tắt

02/2008/ NĐ-CP

04/01/2008

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Download

01/2008/ QĐ-BTP

20/02/2008

Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

Download

91/2008/ TTLT-BTC-BTP

17/10/2008

Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Download

79/2007/ NĐ-CP

18/05/2007

Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Download

82/2006/ QH 11

29/11/2006

Luật công chứng

Download

63/2006/ QH11

29/06/2006

Luật kinh doanh bất động sản

Download

163/2006/ NĐ-CP

29/12/2006

Nghị định về giao dịch bảo đảm

Download

17/2006/ NĐ-CP

 27/11/2006

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

Download

09/2006/ TT-BTNMT

25/09/2006

Thông tư số 09/2006/TT-BTNMT về việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Download

04/2006/ TTLT-BTP-BTNMT

 13/06/2006

 Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT về việc hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Download

03/2006/ TTLT-BTP-BTNMT

13/06/2006

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT về việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Download

36/2005/ QH11

 14/06/2005

Luật thương mại 2005

Download

58/2005/ QH11

29/11/2005 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo (2005)

Download

05/2005/ NĐ-CP

 18/01/2005

Nghị định về bán đấu giá tài sản

Download

233/2005/ QĐ-TTG

 26/09/2005 

Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên

Download

13/2005/ TT-BXD

05/08/2005 

Thông tư số 13/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Download

03/2005/ TT-BTP

 04/05/2005

Thông tư số 03/2005/TT-BTP về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 

Download

01/2005 TT-  BTNMT

 13/04/2005

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

Download

05/2005/ TTLT-BTP-BTNMT

16/06/2005

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Download

55/2005/ TTLT-BNV-VPCP

06/05/2005

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Bộ Nội Vụ - Văn Phòng Chính Phủ ban hành

Download

04/2005/ TTLT-BTP-BNV

05/05/2005

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BTP-BNV về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Download

26/2004/ QH11

15/06/2004

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo (2004)

Download

24/2004/ PL-UBTV QH11

29/09/2004

Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Download

182/2004/ NĐ-CP

29/10/2004

Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Download

13/2003/ QH11

26/11/2003

Luật đất đai 2003

Download

07/2003/ TT-NHNN

19/05/2003

Thông tư 07/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Download

85/2002/ NĐ-CP

25/10/2002

Nghị định 85/2002/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Download

02/2002/ TTLT/ NHNN-BTP

05/02/2002

Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/NHNN-BTP về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án do Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án

Download

81/2001/ NĐ-CP

25/11/2001

Nghị định số 81/2001/NĐ-CP về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Download

70/2001/ NĐ-CP

03/10/2001

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Download

03/2001/ TT-BTP-CC

14/03/2001

Thông tư số 03/2001/TT-TP-CC về công chứng, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Download

24/2000/ QH10

09/12/2000

Luật kinh doanh bảo hiểm

Download

10/2000/ TT-NHNN1

31/08/2000

Thông tư số 10/2000/TT-NHNN1 về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Download

12/2000/ TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC

22/11/2000

Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC về việc hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 do Ngân hàng nhà nước - Bộ tài chính - Tổng cục địa chính ban hành

Download

62/2000/ TTLT-BNN-TCĐC

06/06/2000

Thông tư số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC về việc hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Download

09/1998/ QH10

02/12/1998

Luật khiếu nại tố cáo

Download

 

Tiếng việt

English

TRỤ SỞ CHÍNH

560 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04.3652 4777 04.3652 4779
Fax: 04.3652 4778

www.congchunghungvuong.vn

            Thông tin khác

BỘ TƯ PHÁP

TAND TỐI CAO

TỔNG CỤC THUÊ

  

 

                                                                                                                                                                                   

 Design © 2009 By Lê Hoàng Anh Mobile : 0946.12.68.68 - hoanganh91183@yahoo.com

Trụ sở chính: 560 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 04.3652 4777 - 3652 4779 Fax: 04.3652 4778
Thư điện tử:
congchunghungvuong2008@gmail.com